بازرسی بین المللی بازآفرینان صنعت جنوب

آدرس: ایران، تهران، سعادت آباد، سرو غربی، پلاک 120، طبقه ششم، واحد 18

کد پستی: 1998993992

تلفن: 074 63 223 21 98+ ، 158 62 223 21 98+

فکس: 302 52 223 21 98+

info@bsjinspections.com
www.bsjinspections.com